ROZWIĄZANE: 0/40
POZOSTAŁO: 59:59s

EGZAMIN 40 PYTAŃ

E.13 - TRYB EGZAMINU

1.
W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy używać gniazda sieciowe typu
a.
8P8C
b.
BNC
c.
RJ-11
d.
F
2.
Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
a.
8080
b.
8081
c.
800
d.
80
3.
Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
a.
WEP
b.
WPA2
c.
WPA
d.
ROT13
4.
Apache jest serwerem
a.
Baz danych
b.
DNS
c.
DHCP
d.
WWW
5.
Które z wymienionych poleceń w systemie Windows XP służy do sprawdzenia bieżącej konfiguracji IP systemu Windows?
a.
ipedit
b.
configip
c.
ipconfig
d.
tcpconfig
6.
Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć
a.
rejestratora cyfrowego
b.
testera UTP
c.
reflektometru TDR
d.
miernika mocy optycznej
7.
Administrator nadający adresy prywatne w klasie C, z maską 24 bitową dla komputerów w sieci lokalnej, wybierze zakres
a.
192.168.0.1 - 192.168.0.254
b.
172.168.0.1 - 172.168.255.254
c.
192.168.0.1 - 192.168.10.254
d.
172.16.0.1 - 172.16.255.254
8.
Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?
a.
r-xrwxr-x
b.
rwxr-xrwx
c.
rwxr-xr-x
d.
r-xr-xrwx
9.
Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
a.
plików CLI
b.
reguł
c.
serwisów
d.
kontroli pasma zajętości
10.
Który z podanych adresów IP jest adresem prywatnym?
a.
131.107.5.65
b.
38.176.55.44
c.
190.5.7.126
d.
192.168.0.1
11.
Aby bezpiecznie i zdalnie zarządzać system Linux używamy protokołu
a.
HTTPS
b.
POP3
c.
SSH2
d.
FTP
12.
Rysunek przedstawia symbol graficzny
a.
przełącznika
b.
rutera
c.
mostu
d.
punktu dostępowego
13.
Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
a.
192. 21.140.1
b.
192.309.1.255
c.
192.10.255.3A
d.
192.0.FF.FF
14.
Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?
a.
4
b.
8
c.
2
d.
1
15.
Na zdjęciu przedstawiono
a.
zastępczy wtyk RJ-45
b.
terminator BNC
c.
zaślepkę kabla światłowodowego
d.
zaślepkę gniazda RJ-45
16.
Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
a.
getmac
b.
arp -a
c.
ping
d.
pathping
17.
System umożliwiający przetłumaczenie nazwy komputera na adres IP w sieci to
a.
DNS
b.
NetBEUI
c.
ICMP
d.
ARP
18.
Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
a.
ipconfig
b.
hold
c.
tracert
d.
ifconfig
19.
Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
a.
net user
b.
usermod
c.
useradd
d.
usersadd
20.
Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
a.
netstat www.onet.pl
b.
tracert www.onet.pl
c.
ping www.onet.pl
d.
traceroute www.onet.pl
21.
Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do której klasy adresów IP należy adres przypisany tej karcie?
a.
Klasy D
b.
Klasy C
c.
Klasy B
d.
Klasy A
22.
Podstawową funkcją serwera FTP jest
a.
synchronizacja czasu
b.
udostępnianie plików
c.
monitowanie sieci
d.
zarządzanie kontami poczty
23.
Stacja robocza ma należeć do tej samej podsieci co serwer o adresie IP 192.168.10.150 i masce 255.255.255.192. Który z adresów IP należy ustawić we właściwościach protokołu TCP/IP karty sieciowej stacji roboczej?
a.
192.168.10.1
b.
192.168.11.130
c.
192.168.10.220
d.
192.168.10.190
24.
Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
a.
IEC 60364
b.
IEEE 1394
c.
ISO 9001
d.
TIA/EIA-568-B
25.
Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
a.
konieczność zmiany adresów IP
b.
zmianę topologii sieci
c.
zwiększenie domeny rozgłoszeniowej
d.
zmniejszenie ilości kolizji
26.
Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
a.
RIP
b.
UDP
c.
IGMP
d.
OSPF
27.
Jaki parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
a.
Poziom zabezpieczeń IPSec
b.
Adres MAC karty sieciowej serwera DHCP
c.
Czas trwania dzierżawy adresu IP
d.
Czas trwania dzierżawy adresu MAC
28.
W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
a.
RDS
b.
DHCP
c.
DNS
d.
RADIUS
29.
Jaką przepływność umożliwia standard sieci Ethernet IEEE 802.3z
a.
1 GB
b.
10 Mb
c.
100 GB
d.
100 Mb
30.
Co łączy okablowanie pionowe w projekcie sieci LAN?
a.
Główny punkt rozdzielczy z gniazdem abonenckim
b.
Gniazdo abonenckie z pośrednim punktem rozdzielczym
c.
Dwa sąsiednie punkty abonenckie
d.
Główny punkt rozdzielczy z pośrednimi punktami rozdzielczymi
31.
Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
a.
Obowiązkowy
b.
Lokalny
c.
Tymczasowy
d.
Mobilny
32.
Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)
a.
20
b.
25
c.
69
d.
53
33.
Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
a.
SMTP
b.
SNMP
c.
RARP
d.
ARP
34.
Która z grup w systemie Windows Serwer ma najmniejsze uprawnienia?
a.
Wszyscy
b.
Użytkownicy
c.
Operatorzy kont
d.
Administratorzy
35.
Skrót WAN oznacza
a.
lokalną sieć komputerową
b.
miejską sieć komputerową
c.
rozległą sieć komputerową
d.
prywatną sieć komputerową
36.
Lokalnej podsieci komputerowej nadano adres IP 172.16.10.0/24. Komputer1 ma adres IP 172.16.0.10, komputer2 - 172.16.10.100, a komputer3 - 172.16.255.20. Który z komputerów należy do tej podsieci?
a.
Wszystkie trzy wymienione komputery
b.
Wyłącznie komputer2 o adresie IP 172.16.10.100
c.
Wyłącznie komputer3 o adresie IP 172.16.255.20
d.
Wyłącznie komputer1 o adresie IP 172.16.0.10
37.
Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
a.
unikatową nazwą symboliczną urządzenia
b.
unikatowym numerem fabrycznym urządzenia
c.
adresem logicznym komputera
d.
adresem fizycznym komputera
38.
Przedstawione parametry karty sieciowej wskazują, że karta
a.
nie zapewnia szyfrowania danych
b.
pracuje w sieciach przewodowych w oparciu o gniazdo USB
c.
pracuje w standardzie c
d.
pracuje w sieciach bezprzewodowych
39.
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
a.
192.168.0.11 i 255.255.255.0
b.
192.168.1.11 i 255.255.255.0
c.
192.168.1.11 i 255.255.0.0
d.
192.168.0.11 i 255.255.0.0
40.
Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
a.
aplikacji, do której kierowane jest zapytanie
b.
portu, inny od standardowego numeru dla danej usługi
c.
sekwencyjny pakietu przekazującego dane
d.
PID procesu uruchomionego na serwerze