ROZWIĄZANE: 0/40
POZOSTAŁO: 59:59s

EGZAMIN 40 PYTAŃ

E.14 - TRYB EGZAMINU

1.
Które z pól są umieszczone w formularzu?
a.
Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
b.
Input(Text), Input(Chechbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)
c.
Textarea, Option, Input(Chechbox), Input(Checkbox), Input(Submit) Input(Reset)
d.
Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
2.
Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
a.
centralnego subskrybenta
b.
centralnego wydawcy
c.
rozproszonym
d.
równorzędnym
3.
Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
a.
Dodanie akapitu na koniec strony
b.
Usunięcie akapitu ze strony
c.
Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit
d.
Dodanie akapitu na początku strony
4.
Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
a.
Przezroczystość
b.
Nasycenie barw
c.
Ostrość krawędzi
d.
Kolejność wyświetlenia pikseli
5.
Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
a.
Joomla
b.
WordPress
c.
Drupal
d.
Adobe Flash
6.
Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
a.
HLS
b.
CMY
c.
RGB
d.
CMYK
7.
Dany jest fragment kodu PHP z zdeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wpisane imię
a.
Aleksandra
b.
Krzysztof
c.
Anna
d.
Tomasz
8.
Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
a.
asort()
b.
ksort()
c.
sort()
d.
rsort()
9.
W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
a.
znaku
b.
wartości logicznej
c.
liczby rzeczywistej
d.
liczby całkowitej
10.
Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
a.
Środowisko programistyczne
b.
Edytor kodu źródłowego
c.
Kompilator
d.
Debugger
11.
Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składajacą się z
a.
dwóch wierszy i dwóch kolumn
b.
jednego wiersza i dwóch kolumn
c.
jednego wiersza i jednej kolumny
d.
dwóch wierszy i jednej kolumny
12.
Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
a.
liczbowego
b.
wyliczeniowego
c.
logicznego
d.
ciąg znaków
13.
Wskaż słowo kluczowe w języku C dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres liczby wyłącznie nieujemne
a.
unsigned
b.
long
c.
const
d.
short
14.
Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
a.
Jeden do jednego
b.
Jeden do wielu
c.
Wiele do wielu
d.
Wiele do jednego
15.
Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
a.
kompilowanie
b.
implementowanie
c.
debugowanie
d.
uruchamianie
16.
Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
a.
C
b.
A
c.
B
d.
D
17.
W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
a.
ze zbioru xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large
b.
jedynie small, smaller,large, larger
c.
tylko big i samll
d.
wyłączenie small, medium, large
18.
Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
a.
DENY, GRANT, REVOKE
b.
ALTER, CREATE, DROP
c.
DELETE, INSERT, UPRADE
d.
SELECT, SELECT INTO
19.
Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
a.
15,4
b.
12,4
c.
12,5
d.
15,5
20.
Saturacja koloru nazywana jest inaczej
a.
jasnością koloru
b.
dopełnieniem koloru
c.
przezroczystością koloru
d.
nasyceniem koloru
21.
Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
a.
pseudoelement
b.
pseudoklasę
c.
identyfikator
d.
klasę
22.
W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
a.
tablicowy
b.
znakowy
c.
łańcuchowy
d.
logiczny
23.
Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
a.
usuwania szumów
b.
podbicia basów
c.
normalizacji
d.
wyciszenia
24.
Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
a.
Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
b.
Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
c.
Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
d.
Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
25.
Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
a.
Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji
b.
Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych
c.
Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym
d.
Ustalanie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika
26.
Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
a.
C
b.
B
c.
A
d.
D
27.
Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
a.
dziedziczyć uprawnienia
b.
modyfikować role i konta użytkowników
c.
wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
d.
wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
28.
Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
a.
Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
b.
Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
c.
Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
d.
Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
29.
Typ stało-znakowy w języku SQL to
a.
bool
b.
text
c.
time
d.
char
30.
W algebrze relacji operacja selekcji polega na
a.
wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
b.
wybraniu krotek spełniających określone warunki
c.
wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
d.
wyelminowaniu pustych wierszy
31.
Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
a.
jest ona dodatnia
b.
jest ona liczbą pierwszą
c.
wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
d.
jest ona parzysta
32.
W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
a.
tylko na początku skryptu
b.
w momencie pierwszego użycia zmiennej
c.
tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
d.
zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
33.
Cechą formatu PNG jest
a.
obsługa animacji
b.
brak obsługi kanału alfa
c.
bezstratna kompresja
d.
reprezentacja grafiki wektorowej
34.
Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać.
a.
program typu WYSIWYG
b.
edytor CSS
c.
przeglądarkę internetową
d.
program MS Office Picture Manager
35.
Proces walidacji strony internetowej to
a.
publikowanie w sieci
b.
sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów
c.
promocja strony
d.
zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
36.
Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
a.
eclipse
b.
db2
c.
middleware
d.
framework
37.
W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?
a.
#00FFFF
b.
#FFFF00
c.
#F0F0F0
d.
#FF00FF
38.
Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
a.
przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
b.
przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
c.
wyświetli długość napisu ze zmiennej t
d.
przypisze zmienniej s zmienną t
39.
Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
a.
służy do szyfrowania zawartości tabeli
b.
może przyjmować wartość pustą (NULL)
c.
jest zawsze typu numerycznego
d.
musi być unikalna
40.
Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
a.
wielu wartości wyłącznie tekstowych
b.
wielu wartości lub funkcji
c.
wielu wartości wyłącznie liczbowych
d.
wielu wartości dowolnego typu