ROZWIĄZANE: 0/40
POZOSTAŁO: 59:59s

EGZAMIN 40 PYTAŃ

E.14 - TRYB EGZAMINU

1.
Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
a.
w milimetrach
b.
w procentach
c.
tylko znacznikami big i small
d.
w pikselach
2.
Prosta animacja może być zapisana w formacie
a.
PSD
b.
GIF
c.
TIFF
d.
BMP
3.
Do edycji grafiki wektorowej wykorzystuję się program
a.
Corel Draw
b.
Paint
c.
Audacity
d.
Wordpad
4.
W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
a.
tylko całkowite
b.
zmiennoprzecinkowe
c.
logiczne
d.
nieliczbowe
5.
Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C , wywołana z aktualnym parametrem 3.55
a.
4.05
b.
4
c.
3.5
d.
3
6.
Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
a.
Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit
b.
Dodanie akapitu na koniec strony
c.
Usunięcie akapitu ze strony
d.
Dodanie akapitu na początku strony
7.
Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
a.
Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET)
b.
Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface)
c.
Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas
d.
Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security)
8.
Znacznik meta języka HTML należy umieścić
a.
w stopce witryny internetowej
b.
w części nagłówkowej witryny internetowej
c.
pomiędzy znacznikami body
d.
pomiędzy znacznikami paragrafu
9.
Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
a.
Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym
b.
Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych
c.
Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji
d.
Ustalanie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika
10.
Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
a.
Mapowanie.
b.
Rasteryzacja.
c.
Renderowanie.
d.
Teksturowanie.
11.
Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
a.
Użytkownik lokalny
b.
Users
c.
Security users
d.
Administrator systemu
12.
W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
a.
modyfikowanie danych w tabeli
b.
odczyt danych z tabeli
c.
tworzenie tabeli
d.
usunięcie danych z tabeli
13.
W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
a.
tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
b.
zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
c.
wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
d.
tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
14.
Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
a.
middleware
b.
eclipse
c.
framework
d.
db2
15.
Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
a.
nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
b.
nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
c.
odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
d.
skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
16.
Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
a.
funkcyjnego
b.
stanowego
c.
imperatywnego
d.
logicznego
17.
Kanał alfa służy do zdefiniowania
a.
zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego
b.
podstawowych parametrów obiektu graficznego
c.
jasności i kontrastu kolorów
d.
przezroczystość obiektu graficznego
18.
Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
a.
formularz
b.
filtr
c.
raport
d.
kwerendę SELECT
19.
Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie dodaj, należy w wykropkowane miejsce wstawić
a.
b.
onclick="dodaj()"
c.
work="dodaj()"
d.
function = dodaj ()
20.
Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
a.
skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
b.
testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek
c.
zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny
d.
skorzystanie z walidatora języka HTML
21.
W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
a.
zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
b.
tylko na początku skryptu
c.
tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
d.
w momencie pierwszego użycia zmiennej
22.
Relacja w bazach danych jest
a.
logicznym połączeniem tabel
b.
kluczem głównym w relacji tabel
c.
połączeniem dwóch pól jednej tabeli
d.
algebraicznym połączeniem tabel
23.
W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
a.
wszystkim odnośnikom odwiedzonym
b.
wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
c.
każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
d.
odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
24.
Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
a.
ciąg znaków
b.
logicznego
c.
wyliczeniowego
d.
liczbowego
25.
Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
a.
Joomla
b.
WordPress
c.
Adobe Flash
d.
Drupal
26.
Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
a.
mysqldump
b.
mysqlcheck
c.
truncate
d.
create
27.
Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
a.
MS ACCESS
b.
PostgreSQL
c.
mySQL
d.
MS SQL
28.
W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
a.
wartość
b.
deklarację
c.
klasę
d.
selektor
29.
Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
a.
pkt Punkt;
b.
pkt Punkt();
c.
Punkt() pkt;
d.
pkt = new Punkt();
30.
Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
a.
obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej
b.
publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP
c.
uzyskanie zbliżonego wyniku tworzenej strony do jej obrazu w przegladarce interenetowej
d.
tworzenie podstawowej grafiki wektorowej
31.
Saturacja koloru nazywana jest inaczej
a.
dopełnieniem koloru
b.
nasyceniem koloru
c.
jasnością koloru
d.
przezroczystością koloru
32.
Co definiuje w języku C przedstawiony fragment kodu?
a.
Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
b.
Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
c.
Hierarchię zmiennych
d.
Typ strukturalny składający się z trzech pól
33.
W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
a.
błędów składni kodu
b.
działania linków
c.
źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
d.
zgodności z przeglądarkami
34.
Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
a.
blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
b.
połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
c.
nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
d.
ułatwienia formatowania strony
35.
Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
a.
#2551212
b.
#EE0C0C
c.
#AB1A1D
d.
#FF0C0C
36.
Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
a.
o skończonej odpowiedzi impulsowej
b.
przyczynowym
c.
liniowym
d.
niezmiennym w czasie
37.
Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadaniekompletne do tabeli zadania?
a.
ADD COLUMN zadaniekompletne WITH zadania
b.
INSERT INTO zadania VALUES zadaniakompletne
c.
ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
d.
CREATEINDEX zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
38.
W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstepu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
a.
outline-top
b.
border-top
c.
local-top
d.
padding-top
39.
Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
a.
DENY, GRANT, REVOKE
b.
ALTER, CREATE, DROP
c.
SELECT, SELECT INTO
d.
DELETE, INSERT, UPRADE
40.
Do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w języku C stosowany jest typ
a.
double
b.
bool
c.
int
d.
char